venture-capital

تحقق رویا های غیر ممکن 

با پیوستن به خانواده

سرمایه گذاری خطر پذیر

 

شرکت-دانش بیان

یافتن فرصت

توسعه شرکت های دانش بنیان

دستیابی به ثروت

پرتفوی

روند بررسی طرح ها

  • شناسایی فرصت
  • ارزیابی اولیه
  • فاز1 راستی آزمایی
  • تایید اولیه
  • فاز2 راستی آزمایی
  • تایید نهایی
  • قرارداد خرید
  • نهایی سازی

اعضای تیم ما

آخرین اخبار

1398/5/8

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه ...

General Assembly Meeting
1398/4/29

تشکیل دومین مجمع صندوق جسورانه توسعه فناوری آر...

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه
1398/4/18

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه

FaraBourse VentureCapital