صندوق سرمايه‌گذاری جسورانه توسعۀ فناوری آرمانی

هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي در حال رشد فناور نوپا داراي پتانسيل رشد زياد و سريع با هدف کسب بيشترين بازده اقتصادي ممکن در برابر پذيرش ريسک بالا است. علاوه بر کسب بازدهي از سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در اين زمينه، کمک به رشد اقتصادي، کارآفريني، ايجاد اشتغال و توسعه فن‌آوري از ديگر اهداف صندوق به حساب مي‌آيند. در راستاي اهداف يادشده، صندوق منابع مالي را جمع ‌آوري نموده و در سهام شرکت های جوان و پویا و فعال در حوزه های مختلف فناوری سرمايه‌گذاري مي‌نمايد.

سهامداران

اهداف و چشم انداز

اجرای موفقیت آمیز حمایت مالی
از شرکت ها از طریق مشارکت موثر

مشارکت موثر و سود ده در توسعه
شرکت های فناور و دانش بنیان

ارکان صندوق

مدیر صندوق:
شرکت تامین سرمايه تمدن
متولی صندوق:
شرکت سبدگردان الماس
حسابرس:
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺪﯾﺸﺎن