ارکان صندوق

مدیر صندوق          

 

متولی صندوق            

حسابرس صندوق

ركن اجرايي صندوق و متخصص در بازار سرمايه است كه لازم است مطابق اساسنامه، گزارشات پيش‌بيني شده و اطلاعات قابل ارائه را تهيه و در اختيار متولي، حسابرس و سازمان قرار دهد.همچنين با استفاده از تارنماي مربوط به صندوق سرمايه‌گذاري، اطلاعات ذكر شده در بخش اطلاع‌رساني اساسنامه را جهت آگاهي عموم افشاء مي‌نمايد.             ركن نظارتي صندوق محسوب گرديده و توسط مجمع صندوق انتخاب خواهد . از وظايف مهم متولي پيشنهاد حسابرس به مجمع صندوق، تأييد حساب‌هاي بانكي افتتاح شدهتوسط مدير براي صندوق و نظارت مستمر بر عملكرد مدير و ضامن است. در واقع متولي به عنوان نماينده و وكيل سرمايه‌گذاران براي اقامة هرگونه دعواي كيفري عليه صندوق تعيين گرديده است             ركن ديگر نظارتي است كه از بين مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان و توسط متولي، جهت تأييد به مجمع صندوق معرفي مي‌گردد. مدت مأموريت حسابرس توسط مجمع تعيين مي‌گردد و حسابرس با قبولي سمت ارائه گرديد وظايف و مسئوليت‌هاي محوله طبق اساسنامه را به عهده خواهد گرفت.
تأمین‌سرمایه تمدن             سبد گردان الماس             شاخص اندیشان
                             
                             
                       

 

امیدنامه و اساسنامه صندوق جسورانه

امیدنامه صندوق   اساسنامه صندوق
 
 
  armani vc    armani venture capital

 

پذیره نویسی و فراخوان

آگهی دعوت به مجمع عمومی          پذیره نویسی صندوق         فراخوان         آگهی عرضه واحد های تعهد شده
                               
                   

تادیه 30% مبلغ اسمی

         
                تادیه 40% مبلغ اسمی        

 

گزارشات و صورتهای مالی صندوق

تاریخ گزارش دهی عنوان گزارش منتهی به عملیات
1397/02/20 گزارش عملکرد صندوق 1396/09/30
1397/02/20 صورتهای مالی صندوق 1396/09/30
1397/02/24 گزارش عملکرد صندوق 4 ماه و 7 روز 1396/12/29
1397/02/24 گزارش عملکرد صندوق 5 ماه و 7 روز 1396/12/29
1397/02/24 صورتهای مالی صندوق 1396/12/29
1397/04/11 گزارش حسابرسی صندوق 1396/12/29
1397/04/11 گزارش حسابرسی صندوق 1396/12/29
1397/04/31 اصلاحیه صورتهای مالی صندوق 1396/12/29
1397/05/07 صورتهای مالی صندوق 1397/03/31
1397/08/01 صورتهای مالی صندوق 1397/06/31
1397/08/23 گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل 1397/06/31
1397/10/22 صورتهای مالی صندوق 1397/09/30