خواجه نصیر

محمودرضا خواجه نصيري

نماينده شركت تأمين سرمايه تمدن

زرنوخی

رضا زرنوخی

نماينده صندوق مالی و توسعه تكنولوژی ايران

اسدی

آرمان اسدي

نماينده شركت سرمايه‌گذاري آتيه انديشان مس

صابری

حسین صابری

نماينده صندوق توسعه فناوري هاي نوين

 فناوري شريف

سید مهدی سادات رسول

نماينده صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي توسعه صادرات و فناوري شريف